Beschermd wonen op bedrijventerrein De Hulst

De Vliet, een regionale instelling voor begeleid wonen, krijgt een vergunning om vier mensen met een wmo-indicatie te huisvesten in een bedrijfswoning aan De Hulst 12 in Oostrum. Het College van B&W verleent een vergunning voor maximaal tien jaar voor een tijdelijke woonbestemming van het pand.

Eind vorig jaar leidde het plan tot nogal wat onrust bij omwonenden en ondernemers op het bedrijventerrein. Ook de dorpsraad van Oostrum stelde vragen. Op 4 december werd een informatiebijeenkomst gehouden. Daarin gaf De Vliet, onderdeel van tbs-kliniek De Rooyse Wissel, uitleg over het plan. Omwonenden en omliggende bedrijven stelden vervolgens een aantal voorwaarden op. Die werden besproken in de bijeenkomst van 18 januari waarbij De Vliet en gemeente Venray aanwezig waren. Omdat grotendeels aan de eisen kon worden voldaan, werden de bezwaren in de brief van 26 januari aan het college weer ingetrokken.

De Vliet is al langer op zoek naar woonruimte voor haar cliënten. Bij voorkeur aan de rand van een wijk waarbij omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. In de voormalige bedrijfswoning aan De Hulst 12 gaan maximaal vier mensen onder toezicht wonen. Zelfstandig wonen is niet toegestaan. In het pand komt ook een kantoorruimte voor de begeleiding. Voor beschermd wonen geldt 24-uurs toezicht. Dat was, naast permanente camerabewaking en goede straatverlichting, ook een eis van de omwonenden. De woning ligt aan Oostrumsveld, een weg die veel door fietsende scholieren wordt gebruikt. Tevens was het een voorwaarde dat bij een calamiteit de vergunning wordt ingetrokken en dat er geen andere bewoners, met een zwaardere indicatie, mogen komen wonen.

De Vliet zegde toe dat bij een ernstig incident het zorgcontract met de veroorzaker wordt ontbonden. Bij structurele problemen wordt voortijdig gestopt met woonbegeleiding op deze plek. De Vliet wil graag een termijn van tien jaar afspreken omdat er grote investeringen moeten worden gedaan aan het pand. Anders zouden de uitgaven niet rendabel zijn.

Het was omwonenden niet bekend dat op De Hulst 10 al drie cliënten met een wmo-indicatie bleken te wonen. De twee woningen liggen vlak bij Het Werkhuis dat eveneens een onderdeel is van De Rooyse Wissel. Het gaat straks in totaal om zeven bewoners met psychische problemen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Ze hebben ondersteuning nodig van sociotherapeuten en woonbegeleiders. Er komen geen patiënten met een actuele tbs-maatregel. Het is wel mogelijk dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en van de rechter tijdelijk woonbegeleiding moet krijgen.

De meeste bewoners werken overdag bij Het Werkhuis of ze hebben een vorm van dagbesteding. Gemiddeld wonen ze er een halfjaar tot een jaar. Daarna stromen ze door naar zelfstandig wonen of een andere woonvorm. In Het Werkhuis kunnen mensen, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen of een training volgen. Ze komen vanuit de (forensische) psychiatrie, reclassering, UWV of gemeente.