Dorpsraad steunt verzet inwoners Smakt tegen zonnepark

Dorpsraad Smakt-Holthees schaart zich achter het verzet van de inwoners tegen de komst van een zonnepark aan de zuidkant van Smakt, tussen A73 en spoorlijn. Uit een dorpsenquête blijkt dat een meerderheid (ruim 70 procent) tegen is. De dorpsraad vindt de beoogde locatie ongeschikt en heeft aan de gemeente een alternatieve plek voorgesteld.

Die ligt aan de andere kant van snelweg A73, vlak bij het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein aan Spurkt. De dorpsraad legt zich er niet bij neer als Kronos Solar toch groen licht krijgt voor het huidige plan en kondigt aan naar de rechter te zullen stappen.

In een brief aan de raadsleden doet de dorpsraad een dringend beroep het onderwerp van de raadsagenda te halen van dinsdag 12 februari. Vorige week ondernam fractieleider Joep Gielens van ProVenray in het presidium een vergeefse poging de raadsbehandeling uit te stellen. “Er lopen nog gesprekken met omwonenden en er zijn nog geen antwoorden op veel vragen”, zei Gielens. De meeste andere partijen voelden evenwel niets voor uitstel zodat het zonnepark op de raadsagenda blijft staan.

De dorpsraad hield vorige week een besloten bijeenkomst. “We komen op voor de belangen van onze gemeenschap”, zegt secretaris Sjaak Koopmans. “Een overgrote meerderheid is tegen het zonnepark op deze locatie.” In de brief aan de gemeenteraad zegt de dorpsraad het onbegrijpelijk te vinden dat de raad een afgewogen keuze kan maken. ‘Dat kan pas als er duidelijkheid is over alle openstaande vragen en als de randvoorwaarden voor de initiatiefnemer zijn afgerond’, meldt de dorpsraad in de brief.

Het College van B&W heeft na de protesten uit Smakt besloten de procedure deels opnieuw te doen. Het college was van plan in september vorig jaar al de vergunning te verlenen. Tegen het bestemmingsplan, dat van 25 juni tot 6 augustus 2018 ter inzage lag, waren vijf zienswijzen ingediend. Die zijn nu niet meer rechtsgeldig.

Als de gemeenteraad op 12 februari een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan wordt het plan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de kans een bezwaarschrift in te dienen. Deze zienswijzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad die gevraagd wordt een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Zodra dit is gebeurd, kan het college de vergunning verlenen.

De Duitse projectontwikkelaar Kronos Solar wil op een agrarisch terrein van 25 hectare 96.800 zonnepanelen aanleggen. Kronos heeft een vergunning van de gemeente nodig om in aanmerking te komen voor de halfjaarlijkse rijkssubsidie SDE (Stimuleringsregeling Duurzaam Energie).

Omwonenden vrezen een grote impact op de omgeving, zoals het weerkaatsen van zonlicht en toenemende geluidsoverlast van de A73.