Varkensbedrijf Heide maakt plaats voor woningen

Het varkensbedrijf van de familie Janssen aan Heidseweg 66 in Heide wordt gesloopt om plaats te maken voor twee vrijstaande huizen. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning.

Het varkensbedrijf, dat ligt aan de rand van de bebouwde kom van Heide naast gemeenschapshuis De Gelderkoel, wordt verplaatst naar de Heidseschoolweg waar al een tweede bedrijfslocatie is. Op de huidige plek aan de Heidseweg kan het bedrijf zich niet verder ontwikkelen. Er liggen in de buurt dertien woningen die geuroverlast ondervinden.

Met de sloop van stallen is al begonnen. Volgens het bestemmingsplan is het nu niet mogelijk woningen te bouwen op het agrarisch perceel van 5.400 vierkante meter. Het College van B&W stemt ermee in de agrarische bestemming te wijzigen naar wonen. Mede omdat door het verdwijnen van het varkensbedrijf het woon- en leefklimaat verbetert in het dorp. Het bestemmingsplan ligt van 31 mei tot 11 juli 2019 ter inzage.

Het college heeft verzocht om extra geluidsonderzoek te doen naar De Gelderkoel. De bouw van twee woningen zou het gemeenschapshuis kunnen beperken in het gebruik van de grote zaal vanwege mogelijke geluidshinder. Aanvullend akoestisch onderzoek door HMB toonde aan dat er geen geluidsbelemmering zal zijn voor De Gelderkoel vanwege de nieuwbouw. Ook doordat veel activiteiten zijn verhuisd naar de nieuwe accommodatie De Schòl in Heide.