Gemeente wil meer grip op plannen zonneparken

Gemeente Venray wil in de komende twee jaar één vergunning afgeven voor een grootschalig zonnepark. Dat staat in het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie). Het College van B&W gaat een tender uitschrijven waarop initiatiefnemers kunnen reageren. Het plan dat het beste past binnen KODE, zoals een goede landschappelijke inpassing, bijdragen aan biodiversiteit en rekening houden met landbouw- en natuurwaarden, krijgt een vergunning.

“Er zijn zo veel initiatieven. We vragen ons af hoe we het beste grip kunnen krijgen”, zegt wethouder Martijn van der Putten (D66). “Via een tender kunnen we het beste zonnepark selecteren. We beginnen met één project. Zo gaan we stapsgewijs door de energietransitie.”
Het college heeft gekozen voor een ‘Venrayse interpretatie’ van de landelijke zonneladder en spreekt van een zonnewaaier. Dit betekent dat gelijktijdig wordt ingezet op vijf sporen voor opwekking van zonne-energie. Het moet in 2030 leiden tot 240 hectare aan zonnepanelen. In KODE zijn ook eisen gesteld aan de inrichting. Zo mogen de zonnepanelen een maximale hoogte hebben van 1,70 meter, zodat het mogelijk blijft over de zonneweide heen te kijken.
Vergunningvrij
Het eerste spoor is het meest eenvoudig en ook vergunningvrij. Het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven, kantoren, woningen, gebouwen en accommodaties is goed voor 24 procent van de energieopwekking. Voor nieuwe daken gaat een verplichting gelden. Het tweede spoor (8 procent bijdrage) richt zich op reststroken, braakliggende of onbenutte terreinen, stroken langs de snelweg en spoorlijn, waterplas De Diepeling en de oude stortplaats in Venrays Broek. Er loopt een onderzoek of een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats, die door de gemeente is overgedragen aan Bodemzorg Limburg, haalbaar is.
Zonneweides van maximaal 2 hectare op bouwvlakken van agrarische bedrijven in het buitengebied vormen het derde spoor (aandeel 16 procent). De gemeente wil aanhaken bij de stoppersregeling voor veehouderijen. In ruil voor de sloop van stallen kunnen de bouwvlakken worden benut voor zonnepanelen. “De eerste drie sporen hebben voorrang. Maar we sluiten landbouwgrond niet uit”, licht wethouder Van der Putten toe. Voor grootschalige zonneparken maakt de gemeente onderscheid tussen oude en jonge ontginningen. In jonge ontginningsgebieden, aan de westzijde van de gemeente in Vredepeel, Ysselsteyn en Veulen, is de meeste open ruimte. Het nadeel is de grote afstand tot het aansluitstation van Enexis aan de Maasheseweg in Venray. De meeste initiatieven richten zich daarom op het midden en oosten van de gemeente, zoals Smakt en Oirlo.
Eén groot zonnepark
In het vierde spoor wordt voor de korte termijn, tot 2022, een tender uitgeschreven voor één groot zonnepark in de omgeving van het elektriciteitsstation. In totaal mag 50 hectare worden benut, het levert een aandeel op van 20 procent in de energieopwekking. Vanwege de spreiding moeten grote zonneparken een onderlinge afstand van minimaal 1.000 meter bewaren. Het vijfde spoor moet op termijn de grootste bijdrage (32 procent, 80 hectare) leveren aan de energietransitie. In de jonge ontginningsgebieden aan de westkant van de gemeente zijn grootschalige zonneparken mogelijk, tot wel 40 hectare, op de minst waardevolle, schrale landbouwgronden. Het college start een onderzoek dat loopt tot eind 2021. Tot die tijd worden geen verzoeken in behandeling genomen. Het college wil de tijd nemen, ook met het oog op de mogelijke komst van een extra elektriciteitsstation in de omgeving van Ysselsteyn omdat de aansluitcapaciteit nu te beperkt is. “Het is momenteel niet rendabel vanwege de grote afstand tot het station van Enexis. Een project dat van onderop komt zou hier het beste zijn”, zegt Van der Putten. “We willen het omdraaien. Dat zonnepark moet zo interessant zijn dat het vanzelf een aansluitstation aantrekt. In plaats van andersom, dat zonneparken zich concentreren rondom het aansluitstation.”
Tekst: Henk Willemssen