Belangenvereniging Roekenbosch tekent bezwaar aan tegen gemeente Venray

De gemeenteraad van Venray stemde op dinsdag 12 februari in met de afbouw van recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck dat in 2029 wordt gesloten. Ondanks dat gemeente Venray onlangs meldingen ontving over illegaal gebruik van een deel van de huisjes, stelt de gemeente dat er geen sprake is van overlast op het park. Volgens Huub Schols, die spreekt namens de Belangenvereniging Het Roekenbosch, lijkt het rustig op het vakantiepark, maar achter de schermen lopen er verschillende procedures tegen gemeente Venray.

Een woordvoerder van gemeente Venray laat weten dat het doel van de huidige opzet van het Roekenbosch is geslaagd. “In de vergadering van de klankbordgroep Roekenbosch waar eigenaren, gebruikers, beheerders, politie, brandweer en omwonenden zitting hebben, is door alle vertegenwoordigingen uitgesproken dat sinds het in werking treden van het afbouwscenario van overlastgevende situaties geen sprake is.”

Bezwaren tegen omgevingsvergunning

Om de ontmanteling van het park te kunnen betalen, mogen maximaal 104 huisjes worden verhuurd voor tien jaar. Zestig huisjes zijn bestemd voor 250 arbeidsmigranten en voor woonurgenten zijn 44 woningen gereserveerd. De andere 120 huisjes worden gesloopt. Toch zijn er ongeveer 25 huisjes op Het Roekenbosch niet verkocht aan Roekenbosch Ontwikkeling BV. Vijftien eigenaren, die samen twintig huisjes bezitten, richtten Belangenvereniging Het Roekenbosch op en worden ondersteund door een advocaat. Inmiddels hebben vijftien leden bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning van 2 september. Binnenkort worden deze bezwaren in de bezwarencommissie van gemeente Venray besproken.

Handhavingsbesluit

Naast de vijftien bezwaren tegen de omgevingsvergunning, ligt er nog een bezwarenprocedure die gaat over het intrekken van het handhavingsbesluit, destijds genomen tegen onder meer het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. De gemeente heeft dit besluit volgens de Belangenvereniging ingetrokken en ze meteen weer laten terugkomen via een andere route. Huub Schols, voorzitter van Belangenvereniging Het Roekenbosch, stelt dat de juridische procedures van de gemeente niet kloppen. Volgens Schols is het niet eerlijk en niet terecht dat de huisjeseigenaren de huizen niet mogen verhuren volgens het verdienmodel aan arbeidsmigranten en anderen, terwijl gemeente Venray dit wel toestaat onder Kafra Housing en Wonen Limburg. “De huiseigenaren worden nu gedwongen hun huis alleen recreatief te gebruiken. Terwijl dit niet samengaat met gebruik door onder anderen arbeidsmigranten. Dit voorrecht is alleen voorbehouden aan Roekenbosch Ontwikkeling BV die weliswaar eigenaar van vele opgekochte huizen is. Maar dat is juridisch aanvechtbaar.”

Geen vertrouwen

In september liet het college weten dat gemeente Venray weer gaat handhaven omdat er in enkele huisjes, die particulier eigendom zijn gebleven, tegen de afspraken in toch arbeidsmigranten zijn gehuisvest of sprake is van permanente bewoning. Volgens Schols is dit overdreven. “Zeker indien je beseft dat het eerdere handhavingsbesluit nog maar net is ingetrokken door de gemeente. Het college wil de huisjeseigenaren constant dreigen, omdat wij onze huizen niet tegen een bodemprijs wilden verkopen. Het handhaven slaat nergens op, ze treiteren de eigenaren. Ik heb er geen vertrouwen in dat de bezwarencommissie ons gelijk geeft, zij draaide haar hoofd vaak naar de gemeente. Bovendien is het slechts een adviescommissie naar het college toe. Maar wij gaan door. De komende tien jaar zal het helaas wel een strijd blijven.”

Tureluurs

Roger Verberkt, die al sinds 1996 een huisje heeft op Roekenbosch en daar nu nog woont via een vergunning, is lid van de belangenvereniging, maar houdt zich tegenwoordig minder bezig met de procedures. “Ik heb in het verleden veel tijd en energie gestoken in het probleem. Je wordt er tureluurs van. Je bent als burger machteloos tegenover gemeente Venray, je krijgt nul komma nul terug van de ambtenaren. Van begin af aan hadden zij al bepaald hoe het zou gaan lopen.” Ook hij heeft een jurist naar de zaak laten kijken. “Volgens de jurist rammelen de zaken behoorlijk. Juridisch klopt het niet. We gaan spijkers met koppen slaan. De vijftien bezwaren vormen pas het begin van een aantal rechtszaken”, zegt Verberkt.

Vergunning asielzoekerscentrum 

De omgevingsvergunning voor het asielzoekerscentrum die op 15 maart 2016 is afgegeven, is volgens de Belangenvereniging Roekenbosch officieel nooit ingetrokken. Een vergunning kan volgens een woordvoerder van gemeente Venray alleen worden ingetrokken als de partij waaraan de vergunning is verleend, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in dit geval, daar om verzoekt. Dit is niet gebeurd. Daarnaast kan de gemeente eenzijdig de vergunning intrekken als deze gedurende drie jaar niet is gebruikt. “Deze drie jaar zijn op 1 november 2020 voorbij. De vergunning is door COA gedurende enige tijd gebruikt, daarna heeft het COA laten weten geen gebruik meer te willen maken van de vergunning. Vervolgens hebben de eigenaren met de gemeente afspraken gemaakt, zoals die er nu liggen. Door deze nieuwe afspraken heeft die vergunning zijn waarde verloren. Het COA zou om de vergunning te kunnen gebruiken de medewerking van Roekenbosch moeten hebben en dat is onmogelijk op basis van de overeenkomst gesloten tussen gemeente en Roekenbosch.”

Volgens gemeente Venray is de vergunning niet meer relevant, omdat met het afbouwscenario en de daarvoor getekende overeenkomsten met de erfpachthouder Roekenbosch Ontwikkeling BV afspraken zijn gemaakt over het gebruik van Het Roekenbosch tot het einde van de erfpacht op 31 december 2029. Volgens Huub Schols stelt gemeente Venray dat ze kan handelen zonder rekening te houden met de wettelijke bepalingen in de WABO en de provinciale Omgevingsverordening. “Hier denken wij dus totaal anders over. Met de planologische bestemming van Het Roekenbosch dient rekening te worden gehouden met de wettelijke en provinciale bepalingen. Was dit niet het geval dan is een aanvraag voor Omgevingsvergunning ook niet nodig. Overigens heeft de gemeente al veel eerder, nog voordat er sprake was van afbouw van het Roekenbosch, aangegeven dat we net moesten doen alsof de Omgevingsvergunning voor het asielzoekerscentrum niet meer bestond. Wij hebben toen ook al onze wenkbrauwen gefronst”, stelt Schols.

Verberkt is ervan overtuigd dat het nooit gaat gebeuren dat alle huizen gesloopt worden. Er zijn namelijk een aantal huizen op eigen grond, dus geen erfpacht, die door gemeente Venray onteigend moeten worden. Schols stelt dat het nog geen gelopen race is. “De juridische procedures, te beginnen nu met de bezwarenprocedure bij de gemeente, zullen duidelijkheid brengen”, aldus Schols.

Tekst: Jeanine Hendriks