Wijkraad Vlakwater baart zich zorgen over reactivering De Peel

Wijkraad Vlakwater heeft in een brief naar de gemeenteraad van Venray haar zorgen geuit over de reactivering van vliegbasis De Peel in Vredepeel. Volgens de wijkraad heeft de reactivering een enorm effect op het woonklimaat en het welbevinden van de inwoners van de wijk Vlakwater.

De wijkraad heeft geen zienswijze ingediend, maar wil via de informatiebrief haar zorgen uiten. "De reactivering van de vliegbasis brengt een enorme geluidsoverlast met zich mee en heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in onze regio behoort toch al tot de
slechtste van Nederland", meldt de wijkraad in de brief.

Zij vindt het onbegrijpelijk dat er in de conceptnotitie Omgevingsvisie Venray geen aandacht wordt besteed aan de reactivering van de vliegbasis en dat de gemeente geen MKBA wilt uitvoeren ter aanvulling van een MER. "Het is bekend dat defensie geen MKBA wenst uit te voeren. Maar waar defensie waarschijnlijk geen enkel belang heeft bij een maatschappelijke kosten en baten analyse, hebben de gemeente Venray en haar inwoners juist groot belang bij inzicht in kosten en baten van dit project. Waarom pakt de gemeente Venray niet het voortouw om samen met de betrokken buurgemeentes een MKBA uit te laten voeren? Een leidende rol van Venray ligt voor de hand omdat de vliegbasis op haar grondgebied ligt. De gemeente Gemert-Bakel, aanvankelijk geen voorstander van het laten uitvoeren van een MKBA, heeft inmiddels haar standpunt in deze gewijzigd. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Venray kansen laat liggen om voor de belangen van haar inwoners op te komen. Zeker niet als men pretendeert te streven naar een gezonde gemeente."


De wijkraad pleit ervoor dat gemeente Venray in de Omgevingsvisie Venray opneemt dat zij afwijzend staat tegenover de reactivering van De Peel. "Maar ook dat de gemeente vreest voor bedreiging van de leefomgeving van de gemeente Venray bij heropening van deze vliegbasis. Tevens verzoeken wij met andere gemeentes in de omgeving bij te dragen aan een maatschappelijke kosten-baten analyse van reactivering vliegbasis De Peel."