Defensie ziet mogelijkheid in uitkopen boerenbedrijven

Het uitkopen van agrarische bedrijven noemt het ministerie van Defensie een mogelijkheid om de stikstofuitstoot rondom vliegbasis De Peel in Vredepeel te verminderen. Om een ontheffing te krijgen van de Wet natuurbescherming moet Defensie concrete maatregelen treffen. Alleen voornemens zijn onvoldoende om de natuurvergunning te krijgen.

Dat meldt het ministerie van Defensie aan de leden van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). De volgende COVM-vergadering staat gepland op donderdag 3 december. Vanwege de coronamaatregelen kon de vergadering van 8 oktober niet doorgaan. Burgemeester Luc Winants en Jan Houba, namens de Venrayse burgers, vertegenwoordigen gemeente Venray in de overlegcommissie over de heropening van vliegveld De Peel.

Eerste stap
Defensie zegt dat de vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming nu de hoogste prioriteit heeft. Het is de eerste stap om tot een luchthavenbesluit te komen. Voordat het luchthavenbesluit in procedure kan worden gebracht, moet de aanvraag van de natuurvergunning rond zijn. Voor de Wet natuurbescherming is de hoogte van de stikstofuitstoot op Natura-2000 gebieden een belangrijk punt. Het gaat om de nabijgelegen beschermde natuurgebieden Boschhuizerbergen in Venray en Deurnese Peel en Mariapeel op de grens van Limburg en Brabant.
Nadat Raad van State in mei 2019 het landelijke stikstofbeleid afkeurde, zijn de stikstofregels flink aangescherpt. Het ministerie van Defensie zegt dat vliegveld De Peel al in een overbelast gebied ligt.

Vier mogelijkheden
Om een natuurvergunning te krijgen, ziet Defensie vier mogelijkheden. De eerste is ervoor zorgen dat defensieactiviteiten minder stikstof uitstoten. Defensie kan ook ‘intern salderen’. Dit betekent dat andere militaire activiteiten worden verminderd ten gunste van de reactivering van De Peel. Een derde optie is nieuwe natuur ontwikkelen om zo de stikstoftoename te compenseren. Het stilleggen en uitkopen van boerenbedrijven is de vierde mogelijkheid. Defensie noemt dit laatste ‘extern salderen’.

Defensie wil de aanvraag van de natuurvergunning gelijktijdig laten oplopen met de milieueffectrapportage (mer). Dit betekent een vertraging van de mer tot 2022. In 2019 lag de voorloper van de mer, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ter inzage. Er zijn toen 515 bezwaarschriften ingediend. Defensie verwacht tot begin 2021 tijd nodig te hebben om alle zienswijzen te behandelen.

Doorslag
Bij de politieke partijen is verdeeldheid over de methode om de maatschappelijke kosten in beeld te brengen. Het College van B&W vindt een maatschappelijke kosten-batenanalyse niet het juiste middel om de bezwaren tegen de heropening van het vliegveld kracht bij te zetten. Omdat bij deze analyse de balans in het voordeel van het ministerie van Defensie zal uitslaan. Burgemeester Luc Winants verwacht dat het landsbelang en nationale veiligheid altijd de doorslag zullen geven.

Op advies van ingenieursbureau Witteveen & Bos wil gemeente Venray samen met de omliggende gemeenten een alternatief, de kosten-effectenanalyse, uitvoeren. Omdat dit een grotere kans geeft op een positieve uitkomst. Een kosten-effectenanalyse geeft inzicht in de maatschappelijke kosten voor de omgeving. Zoals de isolatie van panden, bedrijfsbeëindiging, verminderde kwaliteit van leven en afgenomen luchtkwaliteit. In het presidium, de vergadering van de fractievoorzitters, op maandag 26 oktober zaten de partijen niet op één lijn. D66, ProVenray en VVD zetten vraagtekens bij deze methode.