Huisvestiging arbeidsmigranten in de Peelhaas stap dichterbij

Er zijn tien zienswijzen ingediend tegen het plan om op de locatie Timmermanssweg 95 in Ysselsteyn 73 arbeidsmigranten te huisvesten. Die hebben er alleen toe geleid dat aan de vergunning het voorschrift is verbonden dat op eigen terrein altijd 44 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. De overige klachten die in de zienswijzen zijn te lezen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het plan.

Op 6 februari 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de huisvesting van
arbeidsmigranten op de locatie Timmermannsweg 95 in Ysselsteyn. Het initiatief bestaat uit het huisvesten van 73 arbeidsmigranten op de locatie waar op dit moment een recreatieve groepsaccommodatie gevestigd is waar 166 mensen kunnen verblijven. Het huisvesten van arbeidsmigranten past niet in het bestemmingsplan. Het college kon van het bestemmingsplan afwijken met toepassing van de kruimelgevallenregeling.

Omdat dit een ontwikkeling is waarbij sprake is van het huisvesten van meer dan vijftig arbeidsmigranten is de gemeenteraad geraadpleegd over dit initiatief. De meerderheid van de raad stemde voor de komst van de arbeidsmigranten. Daarna heeft het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend, allemaal van omwonenden en omliggende bedrijven. Naar aanleiding van deze zienswijzen is aanvullend nog een aeriusberekening gevraagd. Hieruit blijkt dat door het project geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Daarnaast hebben de zienswijzen ertoe geleid dat aan de vergunning het voorschrift is verbonden dat op eigen terrein altijd 44 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn.

De bezwaarmakers vroegen zich onder andere af in hoeverre de huisvesting van arbeidsmigranten in een omgeving met te hoge geurnormen past binnen het nog te ondertekenen Schone Luchtakkoord. Daarnaast zijn de bezwaarmakers bang voor een waardedaling van hun woningen. Reclamanten willen voorkomen dat hiervoor een planschadevergoeding moet worden ingediend. Ook is er volgens de bezwaarmakers geen rekening gehouden met bedrijven die op basis van bestaande ruimte een uitbreiding met geurbelastende activiteiten wensen. Deze en de overige klachten hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.