Bezwaarschriften hebben weinig invloed op plan De Spurkt

Twintig bezwaarschriften zijn ingediend tegen de komst van een bedrijventerrein van 30 hectare aan Spurkt aan de noordkant van Venray. Ze hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan. Vijftien zienswijzen zijn afgewezen door de gemeente. Aan de hand van vijf bezwaarschriften zijn enkele kleine wijzigingen in de regels doorgevoerd maar het bestemmingsplan zelf veranderde niet.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat van 26 juni tot en met 6 augustus ter inzage lag, kwamen bezwaren binnen van natuurorganisaties, belangengroeperingen, grondeigenaren en omwonenden. Ze maken zich vooral zorgen over de aantasting van flora en fauna, het landschap en het Loobeekdal. Ook vragen bezwaarmakers zich af of een nieuw bedrijventerrein nog wel nodig is. Gezien de economische gevolgen van de coronacrisis en het feit dat veel bedrijfsgebouwen leegstaan.

De gemeente spreekt tegen dat er geen aandacht zou zijn voor de natuur in het Loobeekdal. Bestaande houtopstanden en groenelementen blijven zo veel mogelijk intact. Aan de zijde van het Loobeekdal komt een grastalud met daarbovenop bomen en heesters. Daardoor worden vrachtwagens en hekwerken aan het zicht onttrokken. Hoge bedrijfsgebouwen blijven zichtbaar omdat een maximale bouwhoogte van 15 meter is toegestaan.

In de reactie op de zienswijzen geeft de gemeente aan dat de bestaande groene kwaliteiten worden versterkt met nieuwe beplanting en een waterberging. De bedrijfspercelen krijgen aan alle zijden een groene inpassing. Ook is onderzoek gedaan naar de das en er zijn compenserende maatregelen getroffen, meldt de gemeente.

Moorrees Kwekerijen is een van de grondeigenaren die bezwaar maakt tegen het plan. De kwekerij geeft aan dat het bedrijf moet worden gestaakt en naar een andere plek moet verhuizen. Het is volgens Moorrees onmogelijk een vergelijkbare bedrijfslocatie te vinden. De kwekerij verzet zich daarom niet alleen tegen het bestemmingsplan maar ook tegen de onteigening.

Het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de onteigening staan op de agenda van de commissie Wonen op dinsdag 24 november. De gemeenteraad neemt een besluit in de raadsvergadering van dinsdag 15 december.