Venrayse kerkbesturen willen samen een kerkenvisie opstellen

Net als in de rest van het land, wordt ook in Venray de discussie over de toekomst van kerkgebouwen gevoerd. In overleg met de deken heeft het College van B&W gemeente Venray besloten om gebruik te maken van een stimuleringssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente heeft een subsidie van 25.000 euro aangevraagd waarmee de betrokken partijen samen een integrale lokale kerkenvisie opstellen.

Kerkbesturen zien het bezoek teruglopen en maken zich zorgen over hoe zij hun gebouw in stand moeten houden. Samen met deken Ed Smeets en de pastoors vragen zij zich af hoe realistisch het is dat in de toekomst in Venray op vijftien plaatsen de eredienst wordt gevierd. De deken Smeets geeft aan: “Met grote nuchterheid moeten we onder ogen zien dat de kerk in een te groot geworden jas woont. Een fijnmazig netwerk van overal grote parochiekerken met een gevuld dienstenrooster zal op termijn niet haalbaar zijn. Op initiatief van wethouder Anne Thielen zijn er enkele verkennende gesprekken geweest. Ik ben blij met het aanbod dat we in gezamenlijkheid gaan kijken welke kerkgebouwen mogelijk voor een her- of medebestemming in aanmerking kunnen komen.”

Ook wethouder Thielen is tevreden dat ze voor dit nijpende vraagstuk iets kan betekenen. “Vanuit mijn portefeuilles Leefbaarheid en Erfgoed en Monumenten weet ik dat kerkbesturen, dorpsraden en inwoners zich zorgen maken over de toekomst van ‘hun’ kerkgebouw. De aangevraagde subsidie stimuleert deze partijen om met elkaar in gesprek te gaan en tot passende, integrale oplossingen te komen.” Na ontvangst van de subsidie gaan de kerkbesturen onder leiding van een externe adviseur aan de slag met de geschetste problematiek.

In de gemeente Venray zijn al drie kerkbesturen betrokken bij dorpsplannen voor het kerkgebouw. In Vredepeel is het gebouw een paar jaar geleden omgebouwd tot een gemeenschapsaccommodatie inclusief een kleinere gebedsruimte. En in Wanssum en Ysselsteyn zijn werkgroepen aan de slag met nieuwe gebruiksmogelijkheden voor hun centraal gelegen kerk.

In Nederland raken steeds meer kerkgebouwen hun functie kwijt. Om leegstand of afbraak van deze vaak markante gebouwen te voorkomen en te stimuleren dat er op tijd wordt nagedacht en samengewerkt heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidieregeling Integrale lokale kerkenvisies. Alleen gemeenten kunnen gebruik maken van de regeling.