Zonneweide Venrays Broek krijgt vergunning

De komst van een zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek is een stap dichterbij. Het College van B&W heeft het ontwerp van de omgevingsvergunning verleend. Als alles volgens plan verloopt, kan eigenaar Bodemzorg Limburg medio 2023 starten met het plaatsen van circa 12.000 zonnepanelen. De opgewekte energie is goed voor het gebruik van 2.000 huishoudens.

De voormalige stortplaats in Venray is in 1982 gesloten. De vuilnisbelt is daarna begroeid, want de natuur kon er ongehinderd zijn gang gaan. De stortplaats heeft een omvang van 7 hectare, waarvan 5,9 hectare wordt benut voor het plaatsen van zonnepanelen. Het college vindt de locatie aan Venrays Broek hiervoor geschikt, omdat geen landbouwgrond of andere waardevolle bouwgrond verloren gaat. De gemeenteraad hoeft geen toestemming te geven, omdat de zonneweide past in het bestaande beleid van KODE (Kader Opwekking Duurzame Energie).

Het terrein is in eigendom van Bodemzorg Limburg. Deze organisatie is opgericht door de Limburgse gemeenten met als doel gesloten stortplaatsen over te nemen en mogelijk te saneren.

De stortplaats aan Venrays Broek is vervuild met chemisch afval. Om vervuiling van het grondwater te voorkomen, wordt het afvalwater met een gemaal weggepompt naar de riolering. Door de verontreiniging zijn andere functies, zoals recreatie, niet mogelijk. Voor het gebruik als zonneweide zijn nauwelijks saneringsmaatregelen nodig en het perceel wordt nuttig en duurzaam gebruikt, stelt het college. Het plaatsen van zonnepanelen gebeurt op stellages met een fundering op de bodem. Dit wordt gedaan om graven en verstoring van de grond te voorkomen en verspreiding van mogelijke verontreinigingen tegen te gaan.

De komst van het zonnepark betekent een ingreep voor de planten en dieren die op de vuilnisbelt leven. De stortplaats is verruigd met brandnetels, bramen en riet. Deze vegetatie maakt straks plaats voor grassen die onder en naast de zonnepanelen groeien. In de westhoek zijn verschillende dassenburchten aangetroffen. Daardoor wordt dit gedeelte niet gebruikt. De zonnepanelen houden een minimale afstand van 20 meter tot de burchten. Op een andere plek is een dassenburcht aangetroffen, die heel ongunstig ligt. De provincie heeft een ontheffing van de Wet Natuurbescherming verleend om deze burcht te mogen verwijderen. De verwachting is dat de dassen zich niet laten verjagen door het zonnepark, omdat de dieren honkvast zijn. Als het zonnepark is geïnstalleerd, keert de rust terug en is van verstoring geen sprake meer, verwacht Bodemzorg Limburg.

Het behoud van de dassenburchten kwam ter sprake tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden van juni vorig jaar. Ook kwamen er vragen over weerkaatsing van het geluid van vliegverkeer als het militaire vliegveld wordt heropend. Volgens Bodemzorg Limburg zal er niet of nauwelijks geluidsoverlast zijn omdat de zonnepanelen zo worden geplaatst dat het geluid weerkaatst naar boven.

Tekst: Henk Willemssen