Veel ombouw tot woningen in centrum Venray

Het verbouwen van een bedrijfspand tot woning komt steeds vaker voor, vooral in de aanloopstraten van het winkelcentrum in Venray. Gemeente Venray ontving 25 verzoeken van eigenaren in het laatste anderhalf jaar om van hun winkel, kantoor of horecapand een woning te maken. Aan vijftien aanvragers werd een vergunning verleend.

Het aantal aanvragen nam toe nadat de gemeenteraad in oktober 2020 het omgevingsplan Centrum Venray vaststelde. Het doel is een compact winkelcentrum waarbij gebouwen eenvoudiger een andere bestemming kunnen krijgen.

Het College van B&W meldt in een brief aan de gemeenteraad dat er veel dynamiek is in het centrum. Opvallend is dat bij de nieuwe plannen voor woningen er zelden sprake is van sloop en nieuwbouw. In vrijwel alle gevallen gaat het om de verbouwing van een bestaand pand. Daarbij komen enkele knelpunten om de hoek kijken, want winkelpanden in een dichtbebouwd centrumgebied zijn niet altijd direct geschikt voor bewoning.

Bouwbesluit
Uit de evaluatie blijkt dat ambtenaren het lastig vinden de kwaliteit van wonen en de omgeving goed te kunnen beoordelen. Daarbij gaat het om privacy, een veilige entree, groen, de buitenruimte en parkeren. In het nieuwe omgevingsplan staan geen duidelijke criteria om dit te toetsen. Het bouwbesluit bevat alleen minimale eisen zoals voldoende daglicht in de woning. Een aanbeveling is om bij de eerste herziening van het omgevingsplan regels op te nemen voor de kwaliteit, het type woning en woonoppervlak. De evaluatie staat gepland voor eind 2023. Daarbij vraagt de gemeente naar de ervaringen van inwoners, wijkraad centrum, ondernemers en eigenaren.

De Bleek
Het omgevingsplan is sinds kort onherroepelijk door de uitspraak van Raad van State op 22 juni. Twee bezwaarmakers waren in beroep gegaan. Het draaide daarbij om winkelgebied De Bleek. Het raadsvoorstel was om voor het zuidelijk deel van De Bleek een uitsterfregeling van detailhandel toe te passen. Dat wees de gemeenteraad af, zodat De Bleek zijn winkelbestemming behield. Raad van State oordeelde dat dit alles volgens de regels is verlopen en dat het maar om een klein deelgebied gaat. Het bezwaar dat andere pandeigenaren ongelijk en onrechtvaardig behandeld zouden worden ten opzichte van die in De Bleek, wees de rechter van de hand. De uitsterfregeling geldt voor leegstaande panden in de aanloopstraten van het centrum. Na drie jaar leegstand verliezen ze hun winkelbestemming.